مهندسین مشاور فراساز ماندگار

 
 

وظایف کلی یک مهندس ناظر
مهندس ناظر در اکثر پروژه‌ها یعنی شخصی که نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه می‌باشد و بر اساس قوانین و مقررات در چارچوب تعیین شده می‌تواند به انجام وظایف خود بپردازد. در بخش ساخت و ساز مهندس ناظر، فردی است که نظارت صحت اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده دارد که این عملیات باید دارای مشخصات مربوط به خود، (طبق اسناد و مدارک پیمان از قبیل نقشه‌ها و مشخصات فنی) باشد. مهندس ناظر باید با استفاده از تجربیات و تخصص خود در خصوص موارد اساسی در اجرای یک پروژه نظیر موافقتنامه و اشراف کامل به موارد ذکر شده در آن به ویژه شرایط خصوصی در نظر گرفته شده برای عملیات اجرایی، به بررسی همه جانبه عملیات بپردازد. آشنایی مهندس ناظر با مفاهیم کار و کارگاه ، امور مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه ، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین‌آلات و وسایل مورد نیاز در پروژه در امر نظارت بهتر و مفیدتر، دارای اهمیت می‌باشد. یک مهندس ناظر باید بداند که:

  1. کار یعنی کلیه عملیاتی که صورت پذیرد تا مراحل اجرای یک پروژه پایان یابد. همچنین کار دائم یعنی کاری که پس از پایان عملیات باقی مانده و به کارفرما تحویل داده می‌شود.

  2. کارگاه یعنی محلی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان از آن استفاده شده و نصب تجهیزات در آن محل صورت می‌گیرد.

  3. تجهیز کارگاه یعنی اقداماتی که به صورت موقت برای اجرای عملیات صورت می‌گیرد تا عملیات پیمان اجرا گردد.

  4. برچیدن کارگاه یعنی جمع‌آوری کلیه مصالح و تجهیزات و تأسیسات و خروج آنها از کارگاه و تمیز نمودن محل توسط پیمانکار.

  5. مصالح یعنی کلیه اجناس و کالاهایی که در هنگام عملیات اجرایی مصرف شده و نصب می‌گردند و در کار باقی خواهند ماند.

  6. مصالح و تجهیزات پای کار یعنی آنچه که توسط پیمانکار با توجه به اسناد و مدارک برای اجرای عملیات تهیه شده و در کارگاه نگهداری می‌شود. محل نگهداری این مصالح در طرح جانمایی مشخص شده در محل کارگاه می‌باشد.